plakat projektu Bydgoska Manufaktura sportu - ty też możesz zostać mistrzem 2023.
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz informuję, iż rekrutacja do projektu Bydgoska Manufaktura Sportu – Ty Też Możesz Zostać Mistrzem właśnie się zakończyła.
plakat projektu Bydgoska Manufaktura sportu - ty też możesz zostać mistrzem 2023.
BYDGOSKA MANUFAKTURA SPORTU - TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM
§ 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne
 
 1. Projekt pod nazwą Bydgoska Manufaktura Sportu - Ty Też Możesz Zostać Mistrzem (zwany dalej Projektem), współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON)w ramach konkursu nr 1/2022pn. „Działamy razem”, kierunek pomocy 2,o zlecanie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Realizatorem Projektu jest Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz(zwany dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą, przy ul.Krasińskiego 3, 85-008 Bydgoszcz, tel.728 914 442,e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
 5. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy Stowarzyszeniem, a PFRON.
 6. Celem Projektu jest nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
  do uprawiania sportu, które wpływają na samodzielne funkcjonowanieosób objętych Projektem.
 7. Przez cały okres realizacji Projektu wsparciem zostaną objęteprzynajmniej 30 osoby niewidome i słabowidzące.
 8. Rodzaje form wsparcia dostępne dla uczestników w Projekcie:
  1. wsparcie bezpośrednie pomocnicze:
   • rozpoznanie predyspozycji psychofizycznych Uczestnika oraz odpowiedni dobór oferowanych w ramach przedsięwzięcia form aktywności sportowej, wdrożenie optymalnego planu działania;
   • podniesienie wiedzy Uczestnika w zakresie aktualnych jego możliwości i ograniczeń.
  2. wsparcie bezpośrednie zasadnicze:
   • zajęcia sportowe sekcja lekkoatletyka (konkurencje wytrzymałościowe);
   • zajęcia sportowesekcja pływania;
   • zajęcia sportowe sekcja showdown (tenis stołowy dla niewidomych);
   • zajęcia sportowe sekcja strzelectwa sportowego (laserowe, pneumatyczne);
   • zajęcia sportowe sekcja szachowo-warcabowa.
  3. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
  4. Informacja o Projekcie będzie dostępna:
   1. w Biurze Projektu;
   2. na stronie internetowej Stowarzyszenia www.łuczniczka.org.pl.
§ 2. Zasady rekrutacji do Projektu
 1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego.
 2. Proces rekrutacyjny będzie przebiegał etapowo:
  1. etapem wstępnym rekrutacji będzie wypełnienie przez Kandydata karty zgłoszeniowej do Projektu wraz z oceną formalną zgłoszeń;
  2. drugi etap rekrutacji to zaproszenie potencjalnego uczestnika do siedziby Stowarzyszenia i przeprowadzenie z nim rozmowyrekrutacyjnej (dot. m.in. ustalenia ograniczeń środowiskowych umożliwiających udział Kandydataw Projekcie, jego oczekiwań itd.), napodstawie pozyskanych informacji nastąpi decyzja o udziale Kandydata w programie.
 3. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest Koordynator Projektu i zatrudnieni w Stowarzyszeniu specjaliści.
 4. Koordynator Projektu zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.
 5. Przystąpienie Kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Projekcie
 1. Uczestnikiem projektu może być:
  1. osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  2. mieszkaniec Bydgoszczy lub powiatu bydgoskiego.
 2. Kandydat zobowiązuje się do:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu);
  2. dołączenia kserokopiiaktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  3. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu);
  4. podpisania oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do Regulaminu).
 3. Dokumenty wymienione w podpunktach a, c, d, należy podpisać własnoręcznie i przekazać do Biura Projektu.
 4. Kandydat ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale
  we wszystkich projektach realizowanych przez PFRON (zał. 1 do Regulaminu zawierający oświadczenie kandydata).
 5. Osoba zrekrutowana do Projektu nie może zostać/być objęta wsparciemw ramach kilku równocześnie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego oraz realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów,
  do osiągnięcia takich samych efektów.
§ 4. Prawa Uczestnika Projektu
 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  1. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie;
  2. Prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie ( szczegółowy tryb opisany w § 6).
§ 5. Obowiązki Uczestnika projektu
 1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. w celu weryfikacji danych osobowych Uczestnika Projektu, przedstawienia
   do wglądu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  2. uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których został zakwalifikowany wIndywidualnym Planie Działania, zwany dalej IPD, potwierdzając obecność podpisem w dokumentacji Projektu;
  3. udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania
   i po zakończeniu Projektu;
  4. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;
  5. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności, w przypadku choroby lub innych ważnych przyczyn losowych możliwie jak najwcześniej, w celu przesunięciaterminu planowanego wsparcia.
§ 6. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
 1. Wprzypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (zał. nr 5 do Regulaminu).
 2. W przypadku przedłużającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności następuje skreślenie osoby z listy uczestników w Projekcie. Stosowna notatka wchodzi w skład dokumentacji.
 3. Po rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Koordynator może przyjąć nowego Uczestnika z listy rezerwowej lub przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
 4. Uczestnik przyjęty do projektu z rekrutacji uzupełniającej zostanie wprowadzony
  do ewidencji jako zastępstwo za konkretnego Uczestnika, który zrezygnował z dalszego udziału w Projekcie.
§ 7. Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
 1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Realizator Projektu ma obowiązek założenia dokumentów dla każdego Uczestnika Projektu.
 2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika Projektu będzie przechowywana w Biurze Projektuw miejscu niedostępnym dla osób trzecich, z zachowaniem środków bezpieczeństwa uwzględnionych w polityce bezpieczeństwa.
 3. Po zakończeniu realizacji Projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje u Realizatora Projektu, przez okres wynikającyz zapisów umowy z PFRON.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Wytyczne zawarte w dokumentach PFRON, w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”, konkurs pomocy 2, stanowiące załączniki do Zasad wspierania realizacji zadań zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu
 • Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie beneficjenta ostatecznego Projektu
 • Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz.Uchwała nr 05/pr02/2023 z dnia17.02.2023 r.
plakat projektu Bydgoska Manufaktura Sportu edycja 2023 - ty też możesz zostać mistrzem.

Mieszkasz w Bydgoszczy bądź w jej okolicach? Jesteś osobą niewidomą albo słabowidzącą? Uprawiasz sport, a może chcesz zacząć to robić? Jesteśmy przekonani, że nasz projekt jest właśnie dla Ciebie.