Przedmiot postępowania:

Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 51 osób - uczestników imprezy sportowej (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w ramach projektu     „Z CIEMNOŚCI NA SPORTOWY OLIMP”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 51 osób w 25 pokojach 2-osobowych i 1 pokoju 1-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 28 sierpnia do 07 września 2021 r. w miejscowości Rowy ,, powiat słupski.

- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);

- obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniu ciągów komunikacyjnych dla osób niewidomych,

     2. usługa udostępnienie czterech pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek w dniach od 28 sierpnia do 07 września 2021r.

- usługa udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek warcabowych z udziałem 48 zawodników w dniach 28 sierpnia do 07 września 2021r ;

- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek w warcabach 100 polowych powinny być wyposażone minimum w: 25 stolików i 50 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy,

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 28 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.łuczniczka.org.pl,  bezpośrednio skierowane do 3 podmiotów:

  • KORMORAN Kościelna 16, 76-212 Rowy,
  • PRZYMORZE Sp. z o.o. Bałtycka 12, 76-212 Rowy,
  • NSTYTUT ZDROWIA I WYPOCZYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

W wyznaczonym terminie do KSN „ŁUCZNICZKA" złożona została 1 oferta:

Oferta

W dniu 28.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez NSTYTUT ZDROWIA I WYPOCZYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy,

Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 72 350 ,00 zł brutto. (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek szachowych – 15 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

Wybrany wykonawca:

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:

Oferta - NSTYTUT ZDROWIA I WYPOCZYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy,

Oferta otrzymała 100,00 pkt

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez NSTYTUT ZDROWIA I WYPOCZYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy, 

Łukasz Skąpski

Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka"