Przedmiot postępowania:

Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 67 osób - uczestników imprezy sportowej (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w ramach projektu     „Z CIEMNOŚCI NA SPORTOWY OLIMP”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 67 osób w 33 pokojach 2-osobowych i 1 pokoju 1-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 30 lipca do 09 sierpnia 2021 r. w Ustka ,, powiat słupski.

- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);

- obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniu ciągów komunikacyjnych dla osób niewidomych,

2. usługa udostępnienie czterech pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek w dniach od 30 lipca do 09 sierpnia 2021r.

- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być autonomicznie samodzielne, o minimalnej powierzchni 20 m², 

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 28 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.łuczniczka.org.pl, bezpośrednio skierowane do 3 podmiotów:

- Alpinka Krokusowa 37, 76-270 Ustka

- P.H.U. Dagmor Zdzisław Górecki
ul. Storczykowa 6, 76-270 Ustka 

- ŁÓDŹ RYBACKA UST-145 ARKADIUSZ GRALEWICZ ul. Krasickiego 7, 76-270 Ustka,

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

W wyznaczonym terminie do KSN „ŁUCZNICZKA" złożona została 1 oferta:

Oferta

W dniu 28.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez P.H.U. Dagmor Zdzisław Górecki ul. Storczykowa 6 , 76-270 Ustka

Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 93 950,00 zł brutto. (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek szachowych – 15 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

Wybrany wykonawca:

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:

Oferta - P.H.U. Dagmor Zdzisław Górecki ul. Storczykowa 6 , 76-270 Ustka – 100,00 pkt.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez P.H.U. Dagmor Zdzisław Górecki ul. Storczykowa 6 , 76-270 Ustka

Łukasz Skąpski

Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka"