STATUT Stowarzyszenia

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz, nazwa skrócona: KSN Łuczniczka Bydgoszcz,
w dalszej części statutu zwane Klubem.

§2

 1. Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Klub działa w sferze pożytku publicznego.

§3

 1. Siedzibą Klubu jest miasto Bydgoszcz.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klub może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.

§4

Klub może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń, związków
o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§5

Klub używa własnych pieczęci, logo, godła, flagi, barw i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie: sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, zdrowia i innych form aktywnego wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych, a także działalność szkoleniowa oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

§7

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
 2. integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych,
 3. umożliwianie osobom niepełnosprawnym, a w szczególności środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku zrzeszania się w Klubie
  oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności,
 4. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych, a w szczególności w środowisku osób niepełnosprawnych
  z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych
 5. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji, czynnego wypoczynku itp. dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności
  dla środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz dla osób starszych,
 6. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niepełnosprawnych,
 7. organizowanie obozów aktywnej rehabilitacji i specjalistycznych,
 8. prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej,
 9. prowadzenie kampanii informacyjnych
 10. szkolenie i certyfikowanie sędziów i trenerów sportów osób niepełnosprawnych,
 11. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami
  o podobnym profilu działania,
 12. wspieranie działalności na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku oraz osób starszych.
 13. Dla skutecznej realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników,
  w tym Członków Klubu oraz Członków Zarządu.
 14. Działalność wskazana w ust. 1 pkt d, f, g, h, i, może być prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego, zaś pozostała działalność wskazana w ust. 1 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Nadzwyczajnych,
 3. Członków Wspierających,
 4. Członków Honorowych.

§9

 1. Członkiem Zwyczajnym Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające orzeczenie stwierdzające dysfunkcję narządu wzroku wystawione przez właściwy organ.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby małoletnie w wieku poniżej lat 18 posiadające orzeczenie stwierdzające dysfunkcję narządu wzroku bądź orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności wystawiane dla osób poniżej 16 roku życia, wystawione przez właściwy organ.
 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym zastrzeżeniem, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu po spełnieniu przez osobę ubiegającą się poniższych kryteriów:
 6. złożeniu pisemnej deklaracji,
 7. otrzymaniu rekomendacji od 3 Członków Klubu, w tym od 1 Członka Zarządu,
 8. uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości rocznych składek członkowskich,
 9. opłaceniu rocznych składek członkowskich.
 10. Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu w poczet Członków osobie, której ona dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 11. Członkowie Zwyczajni, z zastrzeżeniem §9 ust. 4, mają prawo do:
 12. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 13. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu,
 14. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu,
 15. uczestnictwa w turniejach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 16. uczestnictwa w pozostałych formach działalności Klubu,
 17. korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów sportowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
 18. korzystania z innych uprawnień określonych w statucie.

§10

 1. Członkiem Nadzwyczajnym Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej działają
  na rzecz Klubu.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Nadzwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu po spełnieniu przez osobę ubiegającą się poniższych kryteriów:
 3. złożeniu pisemnej deklaracji,
 4. otrzymaniu rekomendacji od 3 Członków Klubu, w tym od 1 Członka Zarządu,
 5. uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości rocznych składek członkowskich,
 6. opłaceniu rocznych składek członkowskich.
 7. Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu w poczet Członków osobie, której ona dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 8. Członkowie Nadzwyczajni posiadają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych.

§11

 1. Członkiem Wspierającym Klubu mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają cele Klubu i zadeklarują pomoc materialną, finansową, rzeczową lub organizacyjną dla Klubu.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu po spełnieniu przez podmiot/osobę ubiegającą się poniższych kryteriów:
 3. złożeniu pisemnej deklaracji,
 4. otrzymaniu rekomendacji od 3 Członków Klubu, w tym od 1 Członka Zarządu.
 5. Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu w poczet Członków podmiotowi/osobie, której ona dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 6. Członkowie Wspierający mają prawo do:
 7. uczestnictwa, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli, z głosem doradczym

w Walnym Zebraniu Członków, z tym zastrzeżeniem, że nie przysługuje im bierne

i czynne prawo wyborcze.

 1. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu.
 2. Członkowie Wspierający zwolnieni są z konieczności opłacania składek członkowskich.

§12

 1. Członkiem Honorowym mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych, z wyjątkiem prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członkowie Honorowi zwolnieni są z konieczności opłacania składek członkowskich.

§13

Do obowiązków Członków Klubu należy:

 1. Czynny udział w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Dbanie o dobro i rozwój Klubu.
 4. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 5. Płacenie składek członkowskich, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 oraz §12 ust. 4, na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§14

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
 3. umyślnego i rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,
 4. niebrania czynnego udziału w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
 5. działania na szkodę Klubu,
 6. niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
 7. Pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania Członków godności Członka Honorowego.
 8. Wykreślenie z właściwego rejestru osoby prawnej – Członka Wspierającego.
 9. Śmierć Członka.

§15

 1. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków osobie, której ona dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

§17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. przyjmowanie i zatwierdzanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 4. określenie głównych kierunków programu działania Klubu,
 5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Członkom Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,
 7. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 8. odwoływanie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. uchwalanie zmian w statucie,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 12. nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu,
 13. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady,
 14. decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu

do kompetencji innych władz Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§18

 1. Walne Zebranie Członków może być:
 2. zwyczajne,
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 5. z własnej inicjatywy,
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. na wniosek 1/3 ogółu członków.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

 1. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powiadamia wszystkich Członków Klubu o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż na 14 dni przed tym terminem.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym Członkowie Zwyczajni i Nadzwyczajni z zastrzeżeniem §9 ust. 3 oraz 4, zaś z głosem doradczym Członkowie Honorowi, Wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, zapadają one zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności
  od podjętej uchwały, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego (osoby stojącej na czele organu).

Zarząd

§20

 1. Zarząd jest organem powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentowania Klubu na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-5 Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 8. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 9. zarządzanie majątkiem Klubu,
 10. ustalanie budżetu Klubu,
 11. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania/skreślania Członków,
 13. składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności Członka Honorowego,
 14. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania,
 15. podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

§21

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i innych spraw wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§22

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, odbywają się one w miarę potrzeby,
  ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Komisji Rewizyjnej, a także zaproszeni goście.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby jego Członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać
  z nimi w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 7. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
 8. kontrolowanie działalności Zarządu, a w szczególności gospodarki majątkowej

i finansowej,

 1. kontrola sprawozdania rocznego i bilansu,
 2. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie bezczynności zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
  z głosem doradczym.

§24

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, odbywają się one w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej ½ liczby jego Członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności
  od podjętej uchwały, a W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§25

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór tych organów odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – Członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje
  nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyborów.

§26

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 2. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,
 3. ustania członkostwa w Klubie,
 4. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych organach.
 5. W przypadku ustąpienia, odwołania, utraty członkostwa członka Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej, każdy z tych organów może dokooptować na jego miejsce nowego Członka, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 osób pochodzących
  z wyboru. Kadencja w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej osoby dokooptowanej upływa z końcem kadencji Członków tych organów pochodzących z wyborów.
 6. W przypadku, kiedy ilość Członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej spadnie poniżej 2/3 oryginalnego składu pochodzącego z wyboru, konieczne jest dokooptowanie brakujących Członków tych organów w drodze głosowania przez Członków Klubu.
 7. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w §26 ust. 1 pkt. a, dotychczasowy Zarząd
  i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 8. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Klubu. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w terminie określonym w zdaniu poprzednim, na każdym z Członków Klubu ciąży obowiązek powiadomienia
  o tym fakcie organu nadzorującego działalność Klubu.

Rozdział V. Majątek Klubu

§27

 1. Majątek Klubu stanowią: środki finansowe, prawa majątkowe niematerialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Klub przez cały okres jego działania.
 2. Majątek Klubu powstaje z:
 3. wpływów ze składek członkowskich,
 4. wpływów z darowizn, spadków i zapisów,
 5. wpływów z dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
 6. wpływów z działalności statutowej,
 7. ofiarności publicznej.

§28

 1. Klub może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 2. Dochody z odpłatnej działalności statutowej służą realizacji celów statutowych Klubu
  i nie mogą być przeznaczone do podziału między Członków Klubu.
 3. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich Członków, Członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi Członkowie, Członkowie organów oraz pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 4. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
  lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Klub nie może wykorzystywać majątku na rzecz Członków, Członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Klub nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organizacji, Członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§29

 1. Klub może zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Klubem w stosunku pracy.

Rozdział VI. Zmiana statutu, rozwiązanie Klubu

§30

 1. Uchwała o zmianie statutu Klubu powinna być podjęta większością 2/3 głosów,
  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna być podjęta większością 3/4 głosów,
  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki
  ma być przeznaczony majątek Klubu.

§31

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu likwidatorami Klubu są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej.