Członkowie KSN Łuczniczka Bydgoszcz oddali swoje głosy. Wybór zarządu dokonał się w pierwszej rundzie., bez konieczności dogrywki…
 uczestnicy wyborów
17 grudnia 2022 r. w gościnnych murach Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka".
 
Czytając poniższy tekst, proszę pamiętać, że niniejszy artykuł nie jest formalnym sprawozdaniem i jako taki nie zawiera szczegółowego opisu poszczególnych etapów Zebrania. Formalne sprawozdanie z przebiegu obrad zostało opracowane przez Prezydium Zebrania.
 
Na początku kilka faktów i danych „technicznych”. W myśl zapisów statutu naszego Stowarzyszenia, zebrania takie muszą odbywać się, co cztery lata. Ostatnie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zebranie Członków odbyło się 18 października 2018 r. W tegorocznym Zebraniu wzięła udział rekordowa ilość Członków. Wydano 83 mandaty wyborcze. Zebranie zostało przygotowane przez Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz w składzie: Prezes Łukasz Skąpski, Wiceprezesi Georgina Myler i Krzysztof Badowski oraz Członkowie Łukasz Cichy i Marek Janakowski.
 
Prezes Łukasz przemawia
 
Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Łukasz Skąpski, witając wszystkich, tak licznie zebranych tego dnia Członków Klubu. Po powitaniu został odczytany regulamin Zebrania, który został jednogłośnie przyjęty. Następnie Prezes zaproponował skład prezydium Zebrania – Tomasz Chmurzyński, Zbigniew Berczyński oraz Małgorzata Skoraczewska. Nikt inny nie zgłosił się ani nie został zgłoszony do Prezydium. Członkowie Zebrania potwierdzili w głosowaniu jawnym wybór wyżej wymienionej trójki. Dalszym niezakłóconym, profesjonalnym i spokojnym przebiegiem zebrania zajęło się Prezydium na czele z jego przewodniczącym Tomaszem Chmurzyńskim.
 
Tomek i osoby prowadzące całość zebrania
 
Jednym z ważniejszych punktów obrad, oczywiście oprócz wyboru nowych władz Stowarzyszenia, podnoszonym w trakcie Zebrania, był wniosek ustępującego Zarządu, a dotyczący zmian w Statucie Stowarzyszenia. KSN Łuczniczka Bydgoszcz jako organizacja pożytku publicznego działa w oparciu o szereg ustaw, przepisów oraz regulacji prawnych, do których przestrzegania jest zobligowana. Statut naszego Stowarzyszenia powstał przed wielu laty i niestety szereg jego zapisów zaczął budzić pewne wątpliwości podmiotów współpracujących z naszym Klubem oraz go dotujących.
Propozycje zmian oraz pierwotne brzmienie poszczególnych zapisów statutowych odczytała Wiceprezes Georgina Myler. Po krótkiej, ale rzetelnej i merytorycznej dyskusji, proponowane zmiany zostały przyjęte.
 
Georgina Myler przemawia
 
Pierwszą, najbardziej widoczną zmianą, którą wprowadza nowy Statut, stanie się zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia. W myśl nowych zapisów nasze Stowarzyszenie zmienia nazwę z Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” w Bydgoszczy, na: Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz, w skrócie: KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Zmiana ta została podyktowana tym, że stara, bardzo długa nazwa, zwyczajnie nie mieściła się w wielu formularzach i wnioskach oraz w wielu programach do ich obsługi.
 
Kolejne zmiany dotyczą różnych wymogów nakładanych na Stowarzyszenie przez instytucje publiczne, które finansują naszą działalność oraz są odpowiedziom na wymogi otoczenia legislacyjnego, w którym funkcjonujemy, jako organizacja pożytku publicznego.
 
Bardzo istotnym elementem każdego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków, jest odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za mijającą kadencję. Ustępujący Zarząd będąc tego w pełni świadomy, przygotował skrupulatny, szczegółowy i wyczerpujący opis działań podejmowanych przez siebie w okresie od 2018 do 2022 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Sprawozdanie zawierało oczywiście zestawienie osiągnięć sportowych naszych Członków, a także dokładne dane finansowe (przychody/wydatki) za lata od 2018 do 2021.
 
Jakość sprawozdania najlepiej podsumowała Krystyna Misterek, dziękując za tak „imponujące i obszerne” opracowanie, które w pełni oddaje to, ile serca, sił i pracy Zarząd Klubu wkładał w rozwój „Łuczniczki”.
 
Pani Krystyna Misterek
 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, odczytane po wystąpieniu Pani Krystyny, potwierdziło tylko jej opinię i zarekomendowało przyznanie absolutorium dla ustępujących władz. Co też po chwili nastąpiło.
 
Po zatwierdzeniu zmian w Statucie oraz po odczytaniu obu sprawozdań, zebrani Członkowie przeszli do meritum spotkania, czyli do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. „sala” zgłosiła sześcioro kandydatów. Byli to: Krzysztof Badowski, Łukasz Cichy, Jerzy Hołderny, Marek Janakowski, Georgina Myler oraz Łukasz Skąpski. Członkowie KSN Łuczniczka Bydgoszcz oddali swoje głosy. Wybór zarządu dokonał się w pierwszej rundzie., bez konieczności dogrywki. W efekcie głosowania „Stary – nowy” Zarząd zameldował się na kolejną 4-letnią kadencję w pełnym, niezmienionym składzie.
 
Nowy stary zarząd KSN Łuczniczka
 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zbigniew Berczyński, Szymon Borkowski oraz Zbigniew Murawski.
Minione Zebranie zostanie na pewno przez wielu zapamiętane jeszcze z jednego powodu. Mianowicie na mocy statutowych uprawnień, Zarząd Stowarzyszenia zgłosił wniosek o nadanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia, założycielom „Łuczniczki”, osobom, które od kilku dekad, nieustannie działają na rzecz środowiska niewidomych i niedowidzących sportowców, Pani Krystynie Misterek oraz Panu Andrzejowi Sargalskiemu. Wniosek został jednogłośnie przyjęty, a „sala” potwierdziła swoją aprobatę dla tego pomysłu, gromkimi oklaskami.
 
Reasumując, Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSN Łuczniczka Bydgoszcz, i wybór na kolejną kadencję starego Zarządu potwierdziło, że obrana przez Łukasza Skąpskiego, Georginę Myler, Krzysztofa Badowskiego, Łukasza Cichego oraz Marka Janakowskiego droga jest tym, czego oczekują Członkowie naszego Klubu.
W tak dynamicznie zmieniających się i niepewnych czasach, tylko spokój, opanowanie i wyważone decyzje podejmowane w oparciu o wnikliwą analizę szans i zagrożeń mogą zapewnić naszemu stowarzyszeniu bezpieczeństwo funkcjonowania i perspektywy systematycznego, zrównoważonego rozwoju.
 
W tym miejscu należy też serdecznie podziękować wszystkim osobom obecnym na Zebraniu, a przede wszystkim Członkom KSN Łuczniczka Bydgoszcz, którzy tak licznie na nie przybyli, aby w wyważony i merytoryczny sposób dyskutować oraz decydować o jego dalszym losie, a także Prezydium Zebrania, Członkom Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, za tak profesjonalne przeprowadzenie obrad.
 
Natomiast „Nowemu – Staremu” Zarządowi życzymy samych trafnych decyzji oraz powodzenia w trakcie całej kadencji!