O ZWOŁANIU WALNEGO SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
 
 
Na podstawie uchwały nr 01/PR04/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Zarząd KSN „Łuczniczka” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczowyborczego Członków Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”, które odbędzie się dn. 17 grudnia 2022 r. o godzinie 11:00 (pierwszy termin), a w przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie o godzinie 11:15w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5.
 
Proponowany porządek Zebrania:
 
1. Powitanie i otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Wybór Komisji mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Zebrania.
8. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
a) przedstawienie propozycji zmian,
b) dyskusja,
C) głosowanie za przyjęciem zmian.
9. Sprawozdania z działalności:
a) Zarządu Klubu;
b) Komisji Rewizyjnej Klubu.
10. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Wybory:
a) Zarządu Klubu;
b) Komisji Rewizyjnej Klubu.
13. Dyskusja dotycząca programu działań na następną kadencję.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania.
 
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz