…wysokość składek członkowskich, możliwość wykorzystania środków z 1% oraz finansowanie startów naszych zawodników na imprezach sportowych w 2022 r. Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.

 

Szanowni Członkowie Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" w Bydgoszczy, dnia 1 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym został podjęty szereg uchwał regulujących przywileje, a także obowiązki spoczywające na zawodnikach reprezentujących barwy naszego Klubu.Poniżej publikujemy i wyjaśniamy najważniejsze z nich – wysokość składek członkowskich, możliwość wykorzystania środków z 1% oraz finansowanie startów naszych zawodników na imprezach sportowych w 2022 r. Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.
 

Składki członkowskie w 2022 r

 
Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o utrzymaniu wysokości składek członkowskich na zeszłorocznym poziomie z pewnymi zmianami dotyczącymi naszych Członków w wieku od 19 do 26 lat (Uchwała nr 03/pr01/2022 Z dnia 1 lutego 2022 r.). Od 1 stycznia 2022 r. wynoszą one:
 
- Członek zwyczajny – 50,00 zł
- Członek zwyczajny (do 18 roku życia) – zwolniony z opłaty
- Członek nadzwyczajny – 50,00 zł
- Członek honorowy – zwolniony z opłaty
 
Jednocześnie przypominamy, że nieopłacenie składek członkowskich skutkować będzie brakiem możliwości brania udziału w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także niemożnością startu w żadnych turniejach sportowych, a także brakiem możliwości udziału w szkoleniach/treningach odbywających się w ramach sekcji sportowych.
* Statut Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Łuczniczka"
 
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 
§16 Do obowiązków członków Klubu należy:
4) płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd.
§17 Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
d) niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.
 
Składki można opłacić przelewem bankowym na nr konta: Bank Spółdzielczy 68 8142 0007 0000 7126 2000 0002, KSN „Łuczniczka", ul. Krasińskiego 3A, 85-008 Bydgoszcz, tytuł przelewu: „Składka członkowska za 2022 rok” lub w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 15:00.
 

Wykorzystanie 1%

 
Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję (Uchwała nr 04/pr01/2022 Z dnia 1 lutego 2022 r.) o tym, że osoba (członek Stowarzyszenia) wskazany w celu szczegółowym tzw. 1% za okres rozliczeniowy 2021 może wykorzystać maksymalnie 50% przekazanej kwoty na cel (zgodny ze statutem Stowarzyszenia) wskazany przez siebie po otrzymaniu uprzedniej zgody przez Zarząd w terminie od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.
* Zebrane środki z kolejnych okresów rozliczeniowych, nie łączą się.
Warunkiem wyrażenia przez Zarząd Stowarzyszenia zgody na takie wykorzystanie powyższych środków jest przedłożenie przez zainteresowaną osobę pisemnego wniosku opisującego chęci ich wykorzystania. Po jego akceptacji (wyrażenia zgody przez Zarząd) członek Klubu dokonuje np. zakupu i przedkłada stosowną fakturę.
* Opłacona gotówką Faktura musi być wystawiona na poniższe dane:
Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka"
85-008 Bydgoszcz, ul. Krasińskiego 3A
NIP: 5541918953
 

Finansowanie startów zawodników reprezentujących KSN Łuczniczka

 
Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję (Uchwała nr 05/pr01/2022 Z dnia 1 lutego 2022 r.) o tym, że Stowarzyszenie od dn. 1 kwietnia 2022 r. do dn. 30 listopada 2022 r. będzie finansowało starty członków Stowarzyszenia (opłata startowa) w imprezach rangi mistrzostw Polski (finały) w 100% oraz starty w turniejach eliminacyjnych do mistrzostw Polski w kwocie uzależnionej od zajętego przez zawodnika miejsca. I tak w przypadku zajęcia miejsca w pierwszej połowie stawki będzie to 100% kwoty, a w przypadku zajęcia miejsca w drugiej połowie stawki będzie to 50% kwoty.
W przypadku turniejów rangi mistrzostw Polski niepoprzedzonych półfinałami finansowanie startów będzie analogiczne, jak w przypadku turniejów eliminacyjnych.
Stowarzyszenie będzie także pokrywało koszty wyjazdów młodzieży uczącej się (do 21 roku życia) na wyżej wymienione turnieje w 100%.
 
Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych, pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zawodnicy, którzy w minionych latach osiągnęli znaczące sukcesy sportowe oraz dyscypliny paraolimpijskie.
Jednocześnie Zarząd zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o refinansowaniu startów członków Stowarzyszenia na bardzo ważnych dla rozwoju Stowarzyszenia imprezach sportowych.
 
Turnieje rangi Pucharu Polski, Grant Prx oraz inne turnieje o zasięgu ogólnopolskim nie będą finansowane.
* Zawodnik (Członek Klubu), zainteresowany startym w nie finansowanej przez KSN Łuczniczka imprezie sportowej może sfinansować swój start ze środków pochodzących z 1%.
 
Przypominamy, że działalność statutowa naszego Stowarzyszenia (w tym finansowanie startów naszych zawodników) opiera się przede wszystkim na środkach publicznych, pochodzących z m.in. UM Bydgoszcz oraz PFRON. Instytucje te wymagają od Stowarzyszenia m.in. umieszczania np. na naszej stronie internetowej bądź klubowym profilu na FB sprawozdań/relacji z poszczególnych imprez sportowych, w których brali udział reprezentanci KSN Łuczniczka Bydgoszcz. W związku z tym na naszych zawodnikach spoczywa obowiązek stworzenia i przesłania do Klubu takiej relacji wraz ze stosownym zdjęciem.
Zasady przyznawania dofinansowania startów:
 
1. Zawodnicy chcący brać udział w turnieju zobligowani są do wybrania z pośród siebie Kapitana/Lidera drużyny.
2. Wybrany Kapitan ma obowiązek, najpóźniej na tydzień przed planowaną datą terminu zgłoszenia zawodników przez Klub do organizatora imprezy sportowej, przesłać drogą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłosić telefonicznie pod nr tel. 728 914 442, wiadomość zawierającą poniższe informacje:

- imię i Nazwisko Kapitana/Lidera drużyny wraz z nr tel. oraz adresem mailowym,
- listę zawodników (imiona i nazwiska),
- imię i nazwisko ewentualnego przewodnika/opiekuna.

3. Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z powyższą wiadomością akceptuje bądź modyfikuje listę reprezentantów i informuje Kapitana drużyny o swojej decyzji oraz przesyła zgłoszenie do organizatora imprezy sportowej.
 
4. Najpóźniej tydzień po zakończeniu imprezy sportowej Kapitan drużyny ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcie dokumentujące zmagania naszych zawodników oraz krótką relację zawierającą poniższe
informacje:
 
- dokładna, pełna nazwa imprezy sportowej,
- dokładna data rozpoczęcia i zakończenia imprezy sportowej,
- dokładne miejsce (miejscowość/nazwa ośrodka), w której impreza miała miejsce,
- pełna lista (imiona i nazwiska) reprezentujących nasze Stowarzyszenie Zawodników wraz z towarzyszącymi im przewodnikami/opiekunami,

- wyniki (imię i nazwisko, konkurencja, kategoria, miejsce).
* Reprezentanci KSN Łuczniczka Bydgoszcz mają obowiązek noszenia w trakcie turniejowych zmagań klubowych koszulek.
* Na przesłanym wraz z relacją zdjęciu muszą być wyraźnie widoczni reprezentanci KSN Łuczniczka Bydgoszcz w trakcie turniejowych zmagań lub w trakcie ceremonii dekoracji zwycięzców.
* W przypadku ewentualnych zmian listy zawodników/opiekunów (absencja z powodów zdrowotnych itd.) Kapitan drużyny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządu o tym fakcie.
 
Uwaga!
 
Niespełnienie, któregoś z powyższych punktów będzie skutkować odmową pokrycia kosztów imprezy sportowej przez Klub.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz