zanowni Państwo,

Zarząd Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”, przypomina o spoczywającym na Członkach naszego Klubu, obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich.


Statut Pomorsko-Kujawskiego Klubu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Łuczniczka"

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§16 Do obowiązków członków Klubu należy:

4) płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§17 Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:

d) niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.

§18

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków osobie, której ona dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Zaległe składki można opłacić przelewem bankowym na nr konta: Bank Spółdzielczy 68 8142 0007 0000 7126 2000 0002, KSN „Łuczniczka", ul. Krasińskiego 3A, 85-008 Bydgoszcz, tytuł przelewu np.: „Składka członkowska za 2021 rok” lub w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 15:00,  tel. 728 914 442.